Föräldrakooperativet Näsdalen

Näsdalens förskola är en föräldradriven förskola och drivs som en ekonomisk förening. Det innebär att Föräldrakooperativet Näsdalen är arbetsgivare och ansvarar för driften av förskolan. För dig som förälder innebär det en möjlighet till inflytande och delaktighet av verksamheten under rimlig tidsåtgång. Vi har ett gemensamt ansvar för förskolan och för att verksamheten ska fungera krävs ett engagemang från föräldrar som på olika vis är engagerade i styrelse och/eller olika arbetsgrupper. Styrelsen ger de övergripande riktlinjerna för verksamheten medan det pedagogiska ansvaret ligger på pedagogerna.

Konkret förväntas följande av Näsdalens familjer:

Föräldratjänstgöring
  • Ca 3-4 fredagar per läsår ska varje familj utföra ”fredagstjänst”. Det innebär att du som förälder en fredag går in som personal och hjälper till att ta hand om barnen sista delen av dagen fram till stängning. Under ht. 15 har tiden varit kl. 14.00 – 17.00
  • Samma helg ska städning av förskolan genomföras någon gång under helgen. Städningen tar ca 1,5 h och allt är undanplockat av förskolans personal.
  • Under säsong ingår gräsklippning.

Städning övriga veckodagar utförs av anställd städpersonal. Övriga matinköp och tillagning av maten genomförs av förskolans personal.

Arbetsdag
  • Vid två tillfällen per läsår samlas familjerna och har ”fixar”-dag på förskolan. Vi träffas en lördag eller söndag för att utföra olika sysslor inomhus eller ute på gården. Uppgifterna är i förväg bestämda och tillsammans med barnen fixar vi gemensamt under några timmar. Fika och lättare lunch ordnas och arbetsdagarna brukar vara trevliga sammankomster då familjerna lär känna varandra bättre. Oftast brukar det samma kväll ordnas en föräldra- och personalfest då vi lämnar barnen hemma och bara umgås vi vuxna under trevliga former.
Styrelsearbete samt andra uppdrag
  • Styrelsen är huvudman för förskolan och har beslutsrätt samt det övergripande ansvaret att riktlinjer och avtal följs i föreningen. Utöver detta ingår även arbetsgivaransvar gentemot personalen.
  • Förutom styrelsearbete finns flera andra ansvarsområden som behöver samordnas under läsåret. Däribland att fixa föräldra- och personalfest, fastighetsansvar, valberedning, vara representant i hembygdsföreningen som ses någon gång per år, vara presentansvarig eller hjälpa till att ordna trevliga familjeaktiviteter. Alla hjälps åt och varje familj engagerar sig i något uppdrag utifrån sina egna förutsättningar.
Jourtjänstgöring

Alla familjer tilldelas efter önskemål en fast veckodag för eventuell jourtjänstgöring vid sjukdom hos ordinarie personal. Det innebär att 2-3 familjer delar på en veckodag och vid händelse av sjukdom där personalen inte anser sig kunna lösa bemanningen med ordinarie styrka kontaktas familjerna för att inom gruppen själva lösa jourtjänstgöringen. Dagen kan delas upp mellan flera familjer. Även om det är ovanligt att familjerna behöver gå in för jourtjänstgöring så behöver man ha det med i beräkningen att så kan ske.

En positiv konsekvens av engagemanget är att det ökar delaktigheten och på så sätt främjas gemenskapen bland föräldrar, personal och barn.