Vår verksamhet

Den pedagogiska verksamheten följer Läroplan för förskolan Lpfö 98/rev-10. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Barngruppen består i nuläget av 17 barn som för närvarande är uppdelad i tre temagrupper indelade efter ålder. Detta sker tisdag-torsdag och temastunden är ca 30 minuter.

Vår syn på barn är att det är kompetenta, tänkande och unika människor med ett eget värde. Vi är olika men lika bra. Vi vill vara bra förebilder för barnen genom att visa hänsyn och respekt mot varandra. Barnen ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka förskolans verksamhet och innehåll.

Vi inriktar oss särskilt på att uppmuntra och utveckla barnens lek. Vi anser att leken är av största betydelse för barn utveckling i språk, matematik, naturkunskap, teknik, kommunikation, fantasi och social kompetens.

Prioriterade arbetsområden
  • Arbete med empatibegrepp och känslor
  • Jämställdhetsarbete- strategier och förhållningssätt
  • Porfoliometoden- dokumentation av barnen vardag och utveckling
  • Miljöarbete- källsortering och motverkan av resursslöseri.
  • Giftfri förskola, enligt Uppsala Kommuns beslut, att börja arbetet med att inventera och successivt byta ut material som innehåller miljögifter.